Vedtekter Rauneveien Barnehage

Vedtekter 2020/2021

RAUNEVEIEN BARNEHAGE

Rauneveien 1, 4515 Mandal, TLF: 90 65 50 12, Org.nr.911 714 868

 

VEDTEKTER

 

  1. 1.         EIERFORHOLD

Rauneveien barnehage er en privateid barnehage med 18 godkjente plasser for barn i alderen 0-6 år. Lise Haagensen og Gunhild Stalsberg er eiere av barnehagen, og administrativt og økonomisk ansvarlig for driften. Lise Haagensen er utdannet barnehagelærer mens Gunhild Stalsberg er allmennlærer med videreutdannelse i barnehagepedagogikk, en utdannelse som kvalifiserer til arbeid som pedagogisk leder i barnehage.

 

  1. 2.        FORMÅL

Lov om Barnehager § 1 :

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering».

 

  1. 3.        ÅPNINGSTIDER / FERIE

Barnehagen holder åpent fra 07.00 til 16.30 ukens fem første dager. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. I tillegg holdes det stengt p.g.a. ferieavvikling i uke 29, 30 og 31. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen frem til klokken 12:00. Det er fem planleggingsdager i løpet av året hvor barnehagen holder stengt.

 

  1. 4.       OPPTAK / OPPSIGELSE

Alle barnehager i Mandal kommune har felles hovedopptak med søknadsfrist 1.mars. Barnehagemyndigheten i kommunen fatter vedtak om opptak, i samråd med styrer. Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes inn for, har ved hovedopptaket en lovfestet, individuell rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt i. Retten gjelder fra den måneden barnet fyller ett år. Opptaksvedtak blir gjort etter opptakskriterier som er felles for barnehagene i Mandal kommune:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne. 

2. Barn hvor det er fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4. Skriftlig tilråding      

    fra faginstans må foreligge for at fortrinnsrett etter pkt. 1 og 2 utløses. 

3. Søsken til barn som har barnehageplass i Rauneveien Barnehage.

4. Enhetsleder / styrer kan bruke utjevningsplasser etter skjønn for å rette opp skjevheter mht alder og kjønn  i gruppesammensetningen.

Barnehagen tilbyr 3-, 4- og 5-dagersplass. Daglig oppholdstid er 9,5 timer.

Barnehageplassene tildeles med virkning fra avtalt dato i uke 32. Søknader/opptak utover hovedopptaket foregår fortløpende. Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig. Oppsigelsesfristen er to måneder, med virkning f.o.m. neste kalendermåned.

NB!   Ved oppsigelse etter 31.mai må det betales for august og september.

          (Juli måned er feriemåned og medregnes derfor ikke i oppsigelsestiden!) 

Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden på to måneder fra eier til foreldre. Dette gjelder også om barnehagen opphører eller stenges. Et hvert barn som får tildelt plass i barnehagen beholder den til plassen skriftlig sies opp, eller barnet begynner på skolen.

 

  1. 5.        FORELDREBETALING

Det betales et fast beløp* pr. måned i 11 måneder. Dette beløpet dekker både barnehageplass og kost. Plassen må betales i sin helhet selv om barnet blir sykt eller blir fraværende av annen årsak. Barnehagen fører søskenmoderasjon. Gjeldende satser er 30% på barn nummer to og 50% på barn nummer tre. I tillegg kan det søkes om inntektsregulert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer. Søknad om dette sendes kommunenes barnehageenhet.

*Følgende betalingssatser er gjeldene pr 01.01.2021 (pr mnd.):
5dagersplass: 3230kr, 4dagersplass: 2907 kr, 3dagersplass: 2261 kr.

I tillegg påløper kostpenger med følgende satser pr 01.01.2019 (pr mnd.):                                                  5dagersplass: 500 kr, 4dagersplass: 400 kr, 3dagersplass: 300 kr.

Dersom betaling for barnehageplassen ikke betales innen forfallsdato vil det først bli gitt muntlig varsel og deretter skriftlig betalingsvarsel. Dersom skriftlig betalingsvarsel ikke blir betalt innen forfallsdato har barnehagen myndighet til å si opp plassen med umiddelbar virkning.

 

  1. 6.       LEKE- OG OPPHOLDAREAL

Barnehagene har et fastsatt leke- og oppholdsareal på 5,3 m2 for barn under 3 år og 4,0 m2 for barn over 3 år.

 

  1. 7.        FORSIKRING

Barnehagen tegner forsikring for hvert enkelt barn. Forsikringen gjelder hele døgnet.

 

  1. 8.       BARNEHAGENS FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

Det skal utnevnes et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Dette gjelder for ett barnehageår av gangen.  Samarbeidsutvalget består av eier, to representanter for de ansatte og to representanter for foreldrene. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen.

 

  1. 11.       INTERNKONTROLL

Barnehagen har plan for internkontroll som er utviklet spesielt for denne barnehagen.

 

                Rauneveien barnehage, 02.01.2021