Årsplan 2021/2022

 

 

ÅRSPLAN

FOR

RAUNEVEIEN BARNEHAGE

1. AUG. 2021 - 1. AUG. 2022

 

 

ORG. NR. 911 714 868

EIERE: LISE HAAGENSEN OG GUNHILD STALSBERG

STYRER: LISE HAAGENSEN

ADRESSE: RAUNEVEIEN 1, 4515 MANDAL

TLF: 90 65 50 12

ÅPNINGSTID: 07:00-16:30

 

 

 

Kjære foresatte

Vi vil først og fremst få ønske dere velkommen til barnehagestart i Rauneveien barnehage. Denne årsplanen består av en informasjonsdel, en faglig del og barnehagens vedtekter.

Rauneveien Barnehage er godkjent for 18 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen drives på 3,4 årsverk, og vi er pr dags dato 4 fast ansatte i barnehagen.

Alle som arbeider i barnehagen har taushetsplikt. Dette gjelder også foreldrekontaktene, samt eventuelle studenter. Barnehagen stilles til disposisjon for øvingsopplæring for studenter, jf. barnehageloven §24.

Barnehagepersonalet har etter lov meldeplikt til barnevernet. I slike saker gjøres det derfor unntak fra taushetsplikten.                                                                                                                                       I henhold til loven vil det bli avkrevd gyldig politiattest ved nyansettelser.

 

Generell informasjon                                                                                                                           

Barnehagen holder åpent mellom 07:00 og 16:30. Vi opererer med kjernetid mellom klokken 09.30 og 14.00. Dersom barnet kommer senere enn 09.30 eller blir hentet tidligere enn 14.00, ønsker vi at det informeres om dette.  I henhold til kontrakt kan ikke barnet utleveres til andre enn foresatte eller skriftlig oppgitte kontaktpersoner, med mindre dette er avtalt på forhånd.

Syke barn holdes hjemme til de er friske. (Ved feber beregnes 24 timers symptomfrihet, ved oppkast beregnes 48 timers symptomfrihet.) Barnets allmenntilstand skal være så god at barnet har glede av oppholdet. Som utgangspunkt skal barnet følge det vanlige dagsprogrammet, med lek og aktiviteter, ute og inne. Barnehagen må informeres om smittsomme sykdommer, mark og lus.

Barnehagen praktiserer, i samsvar med alle kommunens barnehager, en førstesamtale for nye foresatte ved oppstart i barnehagen. 

Det er foresattes ansvar å sørge for at barnet til enhver tid har nødvendig og tilstrekkelig klær tilgjengelig i barnehagen. Alt tøy som medbringes til barnehagen bør merkes.

Når barnet har bursdag, feirer vi dette i barnehagen ved å lage en bursdagsmiddag. Om ønskelig kan foreldrene bringe med f.eks. kake, is eller frukt, men det må være nok til alle barna.

 


 

 

 Rauneveien Barnehage er en «Være Sammen» barnehage. Informasjon om dette blir gitt på høstens foreldremøte.

 

Barnehagen er også en Solvennbarnehage. Dette er et program Kreftforeningen har utarbeidet for å sette fokus på gode rutiner for solbeskyttelse.  

 

Som et ledd i barnehagens fokus på et sunt og variert kosthold, har vi de siste årene deltatt i «5 om dagen». Dette er en kampanje iverksatt av Helsedirektoratet / Opplysningskontoret for Frukt og Grønt, som anbefaler alle å spise minst 5 porsjoner av frukt og/eller grønt hver dag!

 

Hvert år holder barnehagen basar til inntekt for Frelsesarmeen. Barna lager og samler inn ulike ting som loddes ut, og vi har kafé. Overskuddet fra basaren går uavkortet til Frelsesarmeens julegryte, og det er barna selv som leverer dem i gryta.

 

 

 

 

Om personalet

Lise Haagensen (100% styrer/ eier)             -         «Være Sammen»-veileder. Verneombud.

 

Gunhild Stalsberg (100% ped.leder/ eier)     -          Brannvernleder. Livredningskurs.

                                                        

Dim Dim Ni Pehn Dim (100% fagarbeider)      -          Ansattes repr. i SU.

 

Linn Therese Østhassel (40% ped.)

 

Elina Abtahi (40% fagarbeider/tilkallingsvikar)

 

Abdusalam Kazzaz (100% lærling)

  

 

Dagsrytme

 

07:00                    Barnehagen åpner

07:00 – 09:00         Frokost.

09:30 – 14:30         Barnehagens kjernetid. Hovedvekten av aktiviteter skjer i dette                                               tidsrommet.

Ca. 11:00              Lunsj / middag. Vi har middag minst en dag pr uke.

12:00                    Sovetid / leketid / aktiviteter.

14:00                    Mellommåltid. Vi serverer brød, knekkebrød e.l., samt frukt/grønnsaker.

15:00                    Frilek ute/inne.   

16:30                    Barnehagen stenger.

 

Samarbeidspartnere

Rauneveien Barnehage samarbeider med bl.a. følgende instanser:

 

1)     Foresatte

2)     Barnehageenheten

3)     Andre barnehager

4)     Skolene

5)     Familiens Hus

6)     P.P.T. (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)

7)     Spesialpedagogisk team

8)     Barneteamet

 

 

 

Planleggingsdager

Planlegging er viktig for at barnehagedriften skal bli så funksjonell som mulig. Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, og disse legger vi i størst mulig grad opp etter grunnskolens planleggings- og feriedager.

BARNEHAGEN ER STENGT FOR BARNA PÅ PLANLEGGINGSDAGENE!

Planleggingsdager 2021/2022:

    Høsten 2021:                                              

Fredag 8. oktober           

Torsdag 23.desember                              

     Våren 2022:

Mandag 21.februar (Skolens vinterferie)

Tirsdag 19.april (Påske)

Fredag 27. mai (Inneklemt etter Kr.Himmelf.dag)

 

 

Årsplanen

Barnehagens årsplan skal være tilgjengelig for alle som er tilknyttet barnehagen. Den fungerer som et arbeidsdokument for alle i personalgruppen og som informasjon til de foresatte og kommunens tilsynsmyndighet. Den skal også fungere som et verktøy både for foresatte og medarbeidere i deres medbestemmelse og påvirkning av barnehagens innhold.  Årsplanen bygger på Barnehageloven og Rammeplanen for barnehager.

Målet med rammeplanen er å gi hele personalgruppen en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen opererer med 7 fagområder. I samspill med kommunale satsningsområder, foresattes og barnas innspill og lokale forutsetninger (barnegruppens sammensetning, alder, interesser m.m.) kommet frem til følgende satsningsområder for barnehageåret 2021/2022:

 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

* Språk som årstema (se Satsningsområder, s. 9).

* Kulturoverføring og språklig kompetanse gjennom samtale, bøker, teater og bilder, sanger og media.

* Høre på musikk, synge, danse, lese eventyr m.m.

* Førskolegruppe

 

KROPP, BEVEGELSE OG HELSE

* Ukentlige turer. Aktivitetsdager.
*  Kosthold og ernæring
* Fin- og grovmotorikk som årstema (se Satsningsområder, s.9)
* Hygiene
* Lære kroppen å kjenne.

 

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

*  Lage fuglemater.

* Bruke ulike materialer og metoder.
* Lage vår egen kunstutstilling.

* Kulturformidling i lyd, bilde og opplevelse både i barnehagen, på Buen m.m.

  

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK

* Søppelsortering og miljøvern

* Respekt, nysgjerrighet og undring ovenfor naturen

* Turer i skog og nærområde. Gårdsbesøk.

*Naturrelaterte prosjekter og eksperimenter

* Sopp, bær, frukt, grønnsaker, planter

* «Snekkerverksted»

 

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

* Markere høytider fra ulike kulturer

* Respekt, toleranse og tillit

* Filosofere sammen over livets «store spørsmål»

 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

* Turer
* Bli kjent i egen by
*Barna ser nærmere på ulike tradisjoner og levesett  

* Besøk hos tannlegen

 

ANTALL, ROM OG FORM


* Bruke kart for å orientere seg
* Lage mat ved hjelp av oppskrift. Dekke bordet
* Enkel tallforståelse i form av telling. Ulike former

* Førskolegruppe

 

 

 

Satsningsområder

Barnehagens hovedsatsningsområder for dette barnehageåret er motorikk og språk.

Store medisinske leksikon definerer motorikk som «kroppens og musklenes viljestyrte bevegelser og bevegelsesevne, som kontrolleres av hjernen og styres gjennom egne nerver». Motorikk handler altså om kroppslige bevegelser og vi kan dele dette inn i to undergrupper. For det første har vi finmotorikk som enkelt forklart er små bevegelser som utføres ved tegning, perling, pusling etc.  Den andre er grovmotorikk. Enkelt forklart er dette større bevegelser utført for eksempel ved klatring, løping og ballspill. Vi ønsker dette året å styrke barnas motoriske ferdigheter gjennom ulike finmotoriske og grovmotoriske aktiviteter. De oppnår økt bevissthet rundt egen kropp, og muligheten til å teste ut egne grenser.

Vi vil også dette året arbeide med språk gjennom fortsatt bruk av pedagogisk verktøy

som for eksempel Snakkepakken, språkgrupper og lekegruppe.

I tillegg til hovedtemaene ønsker barnehagen å fortsette arbeidet med temaet miljø, men    uten at dette er mer konkretisert i planer. Dette ser vi nå på som en implementert del av vår    arbeidsmetode gjennom fokus på kildesortering, søppelplukking, gjenbruk og resirkulering

Valg av temaet er foretatt i samarbeid med barna, personalet og barnas foresatte.

 

Følgende pedagogiske metoder og områder vil bli vektlagt:  
* Motorikk (fin- og grov-, inne og ute)

* Yoga- kort

* Miljø

* Språksprell
* Snakkepakken

* Artikulasjonskort

* Begrepslæring

* Eventyr, rim og regler, sang

* Følelser og sanser

* Kroppsspråk
* Vennskap

* Hygiene

* Kosthold og ernæring

* «Være sammen»

* TRAS

Vi vil dessuten arbeide videre med «Være sammen» gjennom hele barnehageåret. Personalgruppen jobber kontinuerlig med å bruke «Være sammen» som en naturlig arbeidsmetode i samlingsstunder, aktiviteter, læringssituasjoner m.m. gjennom hele barnehageåret. 

 

 

Danning gjennom omsorg, lek og læring

Begrepet danning omhandler den prosessen ethvert menneske gjennomgår i sin ervervelse av viten, ferdigheter og holdninger. Enklere forklart kan man si at danning handler om utviklingen av et menneskes personlighet. 

Barna dannes gjennom leken. De forhandler, argumenterer, tilrettelegger og inngår kompromiss. De kommer med ideer og innspill, samtidig som de lar andre bidra med sitt. Gjennom rollelek får de muligheten til å identifisere seg med andre, ta andres roller. På den måten utvikles barnas evne til innlevelse, omsorg og medfølelse. I leken bearbeider barna opplevelser. Nifse ting kan ufarliggjøres og gleder kan gjenoppleves gang på gang. Personalet jobber målrettet mot å være oppmerksomme observatører av barna. Dette gjøres både ved hjelp av iakttakelse av barna og gjennom aktiv deltakelse i lek og samtaler med barna. Disse individuelle observasjonene drøftes kontinuerlig i personalgruppen for slik best å kartlegge hvert enkelt barns behov for ekstra oppfølging. Personalgruppen lager så i samarbeid en plan for hvordan denne oppfølgingen skal skje.

 

 

Å være tilstede ”her og nå”

Læring og utvikling skjer kontinuerlig. For å stimulere utviklingen er det derfor ikke tilstrekkelig å arrangere avgrensede innlæringsstunder. Alle situasjoner som barna møter daglig må gis oppmerksomhet. Barna påvirkes av den sammenheng læringen finner sted i, menneskene som er involvert og normer og verdier som formidles - bevisst eller ubevisst. Det er derfor viktig å snakke med barna når situasjonen dukker opp «her og nå”. Barn er naturlig nysgjerrige, de ønsker å vite hvorfor og hvordan, og trenger umiddelbare og passende svar. Vi voksne ser det som viktig å svare barnet gjennomtenkt, presist og forståelig, og på en måte som kan lede til flere spørsmål. «Her og nå” må alle voksne lære seg bevisst hvilke verdier de selv og barnehagemiljøet formidler. De må være gode modeller for samhandling. Gjennom slike uformelle læringsprosesser vil barna tilegne seg en rekke grunnleggende ferdigheter som er vel så viktig ballast som fagkunnskap og konkrete emner. Det dreier seg også om å utvikle selvstendighet, kreativitet, fleksibilitet, empati, et positivt selvbilde og positive normer for samhandling.

 

 

Mål for vårt arbeid

 1. Barna har positive opplevelser i barnehagen. Dette gjennom hverdagslige og «ekstra” opplevelser i barnehagen.
 2. Barna er nysgjerrige. Dette gjennom at det blant annet utforsker naturen, nærmiljøet, sosiale relasjoner og seg selv.
 3. Barna har fantasi og skaperevne. Dette gjennom at de tegner, maler, har prosjekter i forhold til tema, juleverksted, påskeverksted og gjennom å kunne påvirke egen barnehagehverdag.
 4. Barna utvikler sitt språk og begrepsområde. Dette blant annet gjennom lek, samtaler, musikk, sang og det å bli lest for.
 5. Barna utvikler større motorisk sikkerhet og utholdenhet. Dette blant annet gjennom formingsaktiviteter, utelek, turer og idrettsdag.
 6. Barna viser glede over tilhørighet og fellesskap med barn og voksne. Dette blant annet gjennom felles måltider, samlingsstunder, turer, temaarbeid og rollelek.
 7. Barna viser respekt for hverandre og naturen. Dette blant annet gjennom å gå på tur, og lære om naturen. Gjennom å bli kjent med barn og voksne i barnehagen, samarbeide, lære å vente på tur, dele, konfliktløsning.
 8. Barna viser omsorg for hverandre.  Dette blant annet gjennom å samarbeide som ordensmenn, samtaler med barn og voksne, arbeid med empati, lek, vennskap og konfliktløsning.
 9. Barna er trygge i barnehagen. Dette oppnår vi blant annet gjennom forutsigbarhet, rutiner, omsorg og tilsyn.

Gjennom samtaler med og observasjoner av barna, og ved å benytte oss av dokumentasjon og planer kan vi se om vi har nådd overnevnte mål. Eksempler på dokumentasjon er ting barna skaper, fotografier, skriftlig dokumentasjon basert på kontinuerlige samtaler med og mellom personalet og barna. Eksempler på observasjoner er signaler barna selv uttrykker, samt observasjonsskjemaer (TRAS og Alle Med).

  

Planlegging, dokumentasjon og vurdering

God planlegging er grunnlaget for ønskelig utvikling, læring, kvalitet og trivsel - både i barnegruppa og personalgruppa. Eksempel på planlegging er årsplan, månedsplan, plan for førskolegruppa og rutiner. Gjennom dokumentasjon skapes redskaper for å reflektere over gjennomførte planer og arbeid, og vurdere resultatet av disse. Både barnegruppen og pedagogisk og ikke-pedagogisk personale gjennomfører i praksis denne dokumentasjonen. Eksempel på dokumentasjon kan være bilder, samtaler, observasjoner og notater. Vurderinger kan gjøres bl.a. ved å være oppmerksomme på barnas signaler, ved å sammenligne planene med dokumentasjon over gjennomførte planer og ved å fokusere på måloppnåelse. Disse vurderingene vil danne grunnlaget for videre planlegging og for å sikre progresjon.

Planlegging, dokumentasjon og vurdering skjer bl.a. gjennom personalmøter og personsonalsamtaler, samtaler med og observasjoner av barna, foreldremøter og foreldesamtaler.

Kommunenes barnehageenhet fører tilsyn med alle kommunens barnehager.

 

 

Observasjon i barnehage

Gjennom å observere barna gjennom barnehagedagen, både i lek, språk, evne til samarbeid og empati(etc.), kan vi si noe om barnets utvikling.  Vi kommer til å bruke ”TRAS” og” Alle med” som hjelpemiddel i registreringen av denne observasjonen. Gjennom slik observasjon blir også barnas progresjon synliggjort. Pedagogisk leder kan sammen med øvrig personale benytte seg av denne informasjonen for bedre å følge opp hvert enkelt barn utfra både behov og interesser.

 

  

Samarbeid med foresatte

I følge barnehageloven og rammeplanen for barnehager skal virksomheten drives i nær forståelse med barnas hjem. Det er foresatte som har hovedansvar for dannelsen av sine barn. Samarbeidet med hjemmet er derfor svært viktig for at barnehagetilbudet skal bli best mulig både for barn og foresatte. Vi som personale håper på et godt og åpent forhold til dere som foresatte basert på den daglige kontakten, foreldremøter og foreldresamtaler.

På høstens foreldremøte skal det oppnevnes et samarbeidsutvalg av foreldrerådet. Foreldrerådet består av foresatte til samtlige barn i barnehagen. SU består av eier, to representanter for de ansatte og to foreldrerepresentanter.

Samarbeidsutvalgets oppgaver er bl.a. å godkjenne barnehagens årsplan, vurdere barnehagens arbeid og godkjenne budsjett. Samarbeidsutvalget skal ha minimum to møter i løpet av barnehageåret.

 

 

 

Barns rett til medbestemmelse

”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet (…)”

 

Barns rett til medvirkning er forankret både i FNs barnekonvensjon, barnehageloven og rammeplanen. Barns rett til medvirkning betyr at barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Alle barn, uansett alder, funksjonsnivå, kjønn eller bakgrunn skal oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle personer i et fellesskap. Dette krever at personalet er åpne og oppmerksomme i forhold til barnas ulike uttrykk og innspill, at de er oppriktig interesserte, har evne til å se barnas perspektiv og har vilje til å ta hensyn til det barna uttrykker.

 

 

Mobbing

Mobbing kan defineres som enkeltkrenkelser i rekkefølge.

For å stoppe mobbing, må enkeltkrenkelser avdekkes og stoppes tidlig, før de blir mange og mer alvorlige.

Rauneveien Barnehage har nulltoleranse for mobbing, og bruker bl.a. programmet «Være Sammen» som redskap både i forebygging mot og direkte arbeid med mobbing.                      I tillegg har Mandal kommune utarbeidet en egen handlingsplan bl.a. for å motarbeide mobbing, «Våg å se – våg å handle».

 

Førskolegruppe

Det vi arbeider med i førskolegruppa er:

 • Tiervenner og gjenkjenning av tall opp til 10.
 • Bokstaver- barnets navn.
 • Barnas Trafikklubb (trafikkprogram).
 • Gå skoleveien.
 • Besøke skolen.
 • Lekser.
 • Vanskeligere puslespill og andre spill.
 • Handle - bruke penger.
 • Hva er, og hva skjer på skolen og SFO
 • Vennskap, empati, mobbing og konfliktløsing.
 • Årstider og ukedager.
 • Mål for sosial kompetanse (hilse med blikkontakt, holde orden på plassen, rekke opp hånden, ta del i lek og aktiviteter)
 • Overføringsskjema barnehage –skole
 • ” Byen vår”

Barna som er med i førskolegruppa får med seg hjem aktivitetsplan for året.

 

 

Rutiner for overgang mellom barnehage og skole

Førskolegruppa forbereder barna på skolestart slik at de skal få en best mulig overgang.  Noe av det vi gjør er:

 • Vi lærer om å ferdes i trafikken gjennom Trygg Trafikk sin trafikklubb.
 • På vårparten går vi på besøk til skolen. Dette for å trygge dem på skolestarten ved at de kjenner til hvordan skolen ser ut, og hvordan lærerne ser ut.
 • Barnehagen sammen med barna jobber med mål for sosial kompetanse (se ovenfor).
 • Styrer deltar på samarbeidsmøte mellom barnehage og skole.
 • Styrer fyller og ut overgangsskjema for barna sammen med foresatte på foreldresamtale.
 • Barna lærer å mestre av- og påkledning.
 • Barna lærer å mestre toalettsituasjon, både innendørs og utendørs, og på egenhånd.